ННИОТ

 
Ненуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTIs) са антивирусни средства, които се свързват неконкурентно с обратната транскриптаза на HIV-1 и предотвратяват превръщането на вирусна РНК в ДНК. Те се използват за лечение на вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV инфекция) и синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Медицински състояния, свързани с ННИОТ